Ledningssystem

Valutecs ledningssystem är ett värdefullt styrverktyg för att säkerställa att verksamheten lever upp till de höga krav som finns hos på företagets produkter och tjänster. I företagets miljöpolicy ingår bland annat att miljöaspekterna skall integreras i den dagliga affärsverksamheten och att aktiviteterna inom verksamheten inte ska orsaka miljöpåverkan.

Företagets kunder ska kunna känna sig säkra i att produkterna motsvarar den standard man kan förvänta sig hos Valutec. Både vad gäller kvalitet och ett miljövänligt framställande.

Kvalitetspolicy

Vårt företag ska kännetecknas av hög säkerhet, hög kvalitet, ständiga förbättringar, och kundfokus. Vi ska alltid möta de överenskomna kundkraven. 

Valutec är certifierade enligt ISO 9001, ett kvalitetsledningssystem som är tillämpligt för utveckling, konstruktion, produktion, utbildning och försäljning av virkestorkar.

Arbetsmiljö-, miljö- och energipolicy

Det skall ligga i Valutecs intresse att upprätthålla en hög standard på arbetsmiljön och att minimera skadlig påverkan på den yttre miljön. Verksamheten ska drivas under god ekonomi och uppfylla de krav som verksamhetsledningssystem, kunder, lagar och samhälle ställer.

Varje anställd skall ta ansvar för hälsa och miljö samt uppmärksamma och rapportera eventuella risker. Alla risker och avvikelser tas om hand i företagets arbete med ständiga förbättringar. 

Vid utveckling, investeringar, ny-, om- eller tillbyggnad samt vid andra förändringar skall hänsyn tas till arbetsmiljö och miljö. Eventuella risker och konsekvenser till följd av dessa förändringar ska noggrant undersökas rutinmässigt.

Dessa åtaganden leder till mål inom respektive område vilka redovisas i verksamhetsmålen för verksamheten vilka följs upp och hanteras via handlingsplanen.

Våra riktlinjer i arbetet:

Vi skall hushålla med vatten, energi, råvaror och naturresurser för att främja en hållbar utveckling.

Energianvändningen skall effektiviseras vid transporter och kontor i möjligaste mån.

Vi skall källsortera vårt avfall och därmed minska mängden deponiavfall.

Utsläppen och störningar till omgivningen från våra leveranser skall förebyggas.

Vi skall i vår utvecklingsverksamhet sträva efter miljömässigt sunda teknologier samt göra miljöanpassningar då vi förändrar processer, anläggningar och produkter.

Vi skall i samverkan med våra kunder, leverantörer och entreprenörer agera för totalt bästa miljöval i ett långsiktigt perspektiv.

Vår personal skall utbildas och informeras i miljöfrågor.

Vi skall följa lagar, föreskrifter och övriga krav som rör den yttre och inre miljön.

Vi skall sträva efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Dela på facebook