Pågående projekt

Valutecs utvecklingsarbete inom virkestorkning lägger grunden till att allt fler ska upptäcka möjligheterna med trä som konstruktionsmaterial. Med vår vision om ett ökat träanvändande som utgångspunkt fortsätter det att resultera i nytänkande lösningar som driver branschen framåt.

 

Lufthastighet och temperaturmätning i TC-kanaltorkar

Den snabba torkhastigheten hos en TC-kanaltork gör givarplacering och mätning av luftens tillstånd särskilt viktig. Som ett led i att stärka vår simulator med fullt stöd även för TC-kanaltorkar mäter vi upp detaljerade luft- och temperaturdata som stöd för beräkningen av en exakt slutfuktkvot. Mätningar har genomförts hos Norra Skogsägarna i Kåge för att beskriva de olika zonernas klimattillstånd med varierande varvtal på fläktarna och temperaturfall.

 

Valusim 4.0

Bra hjälp med styrning av torkprocessen är väldigt viktigt ur många perspektiv. Med Valusim 4.0 kommer vi att kunna simulera alla torktyper och operatörerna ska kunna välja den styrmetod den känner sig trygga med och som stämmer överens med deras torkutrustning. Processen ska klara av styras både med och utan simulatorkoppling, fasta scheman eller det tidigare schemabiblioteket.

 

Nya riktlinjer för uppvärmningsfasen

Möjligheten att värma upp specifika dimensioner av virke effektivt varierar mellan olika typer av virkestorkar. Till exempel används TC-kanaler ibland utan basning vilket fungerar bra på tunnare dimensioner med hög ingångsfuktkvot. För grövre dimensioner kan virket värmas upp virket kontrollerat med en tänkt psykrometer. Uppvärmningstester har utförts med stängda spjäll i flera zoner, så att den fuktiga luften kondenseras på den nysatsade vagnen som i andra typer av kanaltorkar. Det blir även energieffektivt, då det sker utan basning eller värme från batterierna. Testar visar också på goda resultat med att värma virke med högre psykrometer än standardvärden i kammartorkar. Målet är att ta fram tydliga riktlinjer för uppvärmningstekniker i alla typer av virkestorkar, med avseende på kapacitet och kvalitet.

 

Automatisk anpassning av styrning hos kanaltorkar

Ett tidigare projekt med att väga virkespaket i råsorteringen innan kammartorkning gav väldigt goda resultat på målfuktkvotsträff. Det har Valutec tagit vidare för att utveckla en modell där kanaltorkar kan ändra sina börvärden automatiskt under processen. I kanaltorkar har variationer av virkesdimensioner och rå fuktkvot varit svårt att beräkna, vilket gjort att fokus handlat om att mäta temperaturfall och psykrometer när virkespaketen är på väg ut ur zonerna. Utgångspunkten är befintliga börvärden på temperaturer och torktid, där medelvärdesstyrning och psykrometer används för att finjustera och hantera variationer på virket.

 

Automatisk uppstart av kanaltorkar och TC-kanaltorkar

Funktioner i styrsystemet som ändrar börvärden och satsningsintervall automatiskt kan även användas för att starta upp torkar. Här används en speciell profil med värden för ett bra uppstartsklimat, som kan styras av operatören eller av grundinställningar. Klimatet ändras efter hur många vagnar som satsas in tills dess att första zonen är full. Målet är att torkoperatörer med begränsad erfarenhet får hjälp att starta kanaler eller TC-kanaler utan problem med utgående fuktkvot.

Vägning av paket för ökad träffsäkerhet på målfuktkvoten

I samarbete med SP, TCN, Datapolarna, Bergkvist och Norra Kåge genomför Valutec ett projekt där vikten på råa virkespaket används som indata för att öka träffsäkerheten på målfuktkvoten. En utgångspunkt är att den råa vikten ger den aktuella ingående fuktkvoten för beräkning av optimerat torkförlopp. Vilket kan ge värdefull indata som vässar både Valmatics och Valusim.

 

Värmeenergi och lufthastigheter i kanaltorkar

Utvecklingsprojektet syftar till att säkerställa att tillförd värmeenergi med avseende på lufthastighet nyttjas så effektivt som möjligt i kanaltorkar. Projektet syftar till att både identifiera styrkor i befintliga konstruktioner, källor till läckage och framtida dimensionering och felsökning.

 

Simulatorer

Valutecs simulatorteknologi ValuSim baseras på ledande svensk och finskt kunnande och utvecklingen bedrivs i samarbete med Nordens ledande träforskare. ValuSim är baserat på en matematisk modell, som bygger på numerisk beräkning av trämaterialets interna fuktflöde, krympning och torkningsspänningar. Simulerade spänningar används för att beräkna ytsprickor med hjälp av ett omfattande experimentellt material. I ett användarvänligt gränssnitt matas uppgifter om önskad slutkvalitet in tillsammans med kända grunddata. Med det som grund simuleras en process som ligger mycket nära verkligheten.

Valmatics

Valmatics är ett adaptivt styrsystem som ger torkskötaren maximal valfrihet. Systemet kan styra de flesta typer och fabrikat av luftväxlingstorkar. Ett grafiskt och intuitivt utformat gränssnitt gör systemet mycket lätt att använda. Det integrerade expertsystemet med faktasamlingar om kvalitetsparametrar genererar förslag på hur torkningen ska utföras för att optimera processen för torksatsen. Kritiska funktioner, bland annat tekniken att mäta temperaturer vid själva källan samt simuleringsprogrammet, är skyddade av patent.

Fläkthastighetsoptimering

Valutecs system för adaptiv styrning av fläkthastigheten möjliggör effektiv och kostnadsbesparande eloptimering. Metoden bygger på att virket, baserat på temperaturfallet över virkeslasten, berättar för fläkten hur hög hastighet som behövs. När virket har nått fibermättnadspunkten drar en frekvensomriktare ned fläktens frekvens adaptivt, eftersom det då inte längre behövs hög luftshastighet. Den fortsatta torkningsprocessen regleras sedan med hjälp av torkens temperatur.

Kontaktpersoner

Dela på facebook