Nyhet

Alltid enkelt – och flexibelt när det krävs

Utvecklingen på många sågverk går mot att såga fler dimensioner och kvaliteter vilket ställer ökade krav på pålitligt systemstöd. Det har gjort den inbyggda simulatorn till en ännu viktigare beståndsdel av Valmatics 4.0 som nu har ett fullt simulatorstöd för alla typer av torkmodeller.
– När användaren ser att rätt kvalitet kommer ut genom att använda simulatorn så blir det naturligtvis enklare att luta sig mot den nästa gång som förutsättningarna ändras. Virke av dålig kvalitet ska aldrig tas ut ur en Valmaticstork, säger Thomas Wamming, utvecklingschef Valutec.

Det som idag utvecklats till ett unikt och världsledande verktyg för virkestorkning startade som ett forskningsprojekt hos finska VTT (Finlands teknologiska forskningscentral). Tidiga versioner av simulatorn användes parallellt med de då förekommande styrsystemen på marknaden. Och den användes sparsamt, fokus låg fortfarande på erfarenhetsbaserad kunskap hos varje sågverks operatörer.

Men ett stort steg togs för snart 20 år sedan då Valutec köpte rättigheterna och beräkningsmodellerna till simulatorn och började utveckla den tillsammans med styrsystemet, med ambitionen att integrera simulatorn med styrsystemet.

– Det var ett omfattande arbete. Samtidigt som vi ville styra mot ett ökat användande av simulatorn så behövde vi behålla möjligheterna att skapa schemabanker där erfarenhetsbaserade scheman kunde lyftas in. Det behovet upplever vi har minskat över tid, säger Thomas.

Lutar sig mot simulatorn
I dag är det allt vanligare att nya torkscheman skapas direkt i simulatorn.
– Operatörerna är inte lika rädda om sina schemabanker längre, och det är ett gott betyg till simulatorn. Den skulle inte användas om den inte fungerade på att bra sätt, säger Thomas.

I och med den nya generationens TC-kanaltorkar, med individuell klimatstyrning i varje zon, intåg på marknaden har behovet av simulatorstöd ökat. I en TC är satsen kort tid i varje zon och det kan vara olika scheman för varje enskild sats. Att manuellt skapa alla dessa scheman är mycket tidskrävande näst intill omöjligt. I Valmatics 4.0 klarar simulatorerna av att beräkna och övervaka även dessa relativt korta förlopp. Det gör att behovet att övervaka den löpande processen minskar och operatören kan istället ägna tid åt kvalitetshöjande förbättringar, t.ex. delaktighet i sågplanering och provtagning.


Ny beräkningsmotor
Valmatics 4.0 är även utrustad med en ny simulatorberäkningsmotor där varje tork betraktas som en zon – oavsett om det handlar om en kammartork, traditionell kanaltork eller en TC-kanaltork. Det skapar förutsättningar för en effektiv styrning av alla typer av virkestorkar.
– Vi har jobbat med detta de tre senaste åren. Det har handlat om att vässa och uppdatera matematik, lyfta in ny kunskap och även anpassa styrsystemet för verkligheten som den ser ut i dag på sågverken, säger John Karbin, automationschef Valutec.

Valmatics hade fokus på konfigurering och flexibilitet. I Valmatics 4.0 har det istället skiftat till att förenkla så långt det går men inte längre, inte helt olikt Albert Einsteins välkända devis.

Under 2019 kommer Valmatics 4.0 att lanseras över hela världen vilket är en stor skillnad jämfört med utgångspunkterna för det tidigare systemet.
– Då hade vi nästan inga styrsystem utanför Norden. Nu finns Valmatics över hela världen. Det gör förstås att saker blir annorlunda ur vårt perspektiv som leverantör. Systemet måste fungera på alla marknader. Men att man jobbar med torkningen på olika sätt i olika länder har också gett oss nya kunskaper och infallsvinklar och det har vi tagit med till Valmatics 4.0, avslutar John.

Kontaktpersoner

Dela på facebook